moonlight

59 tekstów – auto­rem jest moon­light.

Przez niezab­liźnione ra­ny, płynie rze­ka żalu do tych którzy je zadali. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 lipca 2011, 21:07

Kruchość i de­likat­ność ko­biety odeszła wraz z mi­nioną epoką, a szkoda. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 maja 2011, 13:42

Zmie­rzch jest tyl­ko za­powie­dzią no­cy,która nie zaw­sze mu­si tonąć w mroku. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 marca 2011, 16:03

Nie każda tru­ciz­na ma gorzki smak, ale każda da­je ta­ki sam efekt zabija. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 lutego 2011, 11:51

Są słowa których nic nie roz­my­je, to te za­pisa­ne w ser­cu wie­cznym atramentem. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 stycznia 2011, 16:42

Otwórz ser­ce i og­rzej nim in­nych, za­nim wro­ta cza­su zam­kną je na zawsze. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 grudnia 2010, 12:27

Zam­knięte roz­działy z księgi nasze­go życia, cza­sem proszą o powtórne ich przeczytanie. 

aforyzm
zebrał 203 fiszki • 7 grudnia 2010, 11:26

Ko­bieta wygląda naj­piękniej, kiedy może przej­rzeć się w zachwy­conym spoj­rze­niu mężczyzny. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 29 listopada 2010, 14:36

Kiedy błazen przy­biera maskę by­wa to śmie­szne, przes­ta­je jed­nak być za­baw­ne gdy ro­bi to ktoś inny. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 listopada 2010, 13:37

Niejed­na łza zmy­je twój os­tatni po­całunek, ale us­ta nie przes­taną cze­kać na więcej. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 21 listopada 2010, 10:55

moonlight

''Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko co następuje potem jest tylko szukaniem tej utraconej miłosci.''Marek Hłasko

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

moonlight

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność